Hardfront 2020 Edma, Dreef / Belgium

18-01-2020 - 20:00
19-01-2020 - 03:00________________________________
Barricade (hardstyle / raw hardstyle)
________________________________
Bass Shaker (hardstyle)
________________________________
Jackson & NDB (null)
________________________________
Level One (raw hardstyle)
________________________________
Mind Dimension (raw hardstyle)
________________________________
Nefarious (null)
________________________________
Revalue (hardstyle)